Historia Polski

Napisz pytania z tematu Historia Polski
Nie ograniczaj się i pisz pytania dziedzin pokrewnych… a jeśli przyjdzie Ci do głowy pytanie z innych przedmiotów to również je zapisz, bo najkrótszy ołówek (w tym wypadku wirtualny) jest lepszy od najdłuższej pamięci. Dodatkowo pod pytaniem napisz podpowiedź.
My czytamy każde pytanie i każdy komentarz. Powodzenia bystrzaki!
 • bobek

  Kiedy miał miejsce chrzest Poslki?

 • cesarz

  Z jakich dynastii pochodzili wymienieni niżej królowie Polski?:
  a)Wł adysław Łokietek.
  b)Z ygmunt III Waza (tak na sprawdzenie).
  c)Anna Jagiellonka.
  d )Jadwiga Andegaweńska (królowa Jadwiga,jakby ktoś nie wiedział).
  e) Henryk Walezy.
  f)Prze mysł II.

 • cesarz

  Czy pierwszym królem Polski był Mieszko I czy Bolesław Chrobry?

 • koyak

  Jak miał na imię Kaźmierz Wielki ten król polski?

 • Dzieciak z 6 klasy

  Jak nazywał się książe prus książęcych
  odp:Albrecht Hohenzoller

  PS:Dwa razy byłem finalistą konkursu historycznego w wielkopolsce

  • ddd

   Raczej Albrecht Hohenzollern!A pytanie powinno brzmieć:Jak nazywał się pierwszy książe Prus Książęcych?

 • his

  1.Czym było Dagome iudex?
  2.Kiedy i kto zwyciężył w bitwie pod Cedynią?
  3.Cz y pierwszy biskup na ziemiach polskich miał na imię Jordan?
  4.Kim był święty Wojciech?Gdzie znajduje się jego grób?(podpowie dź:pierwsza stolica Polski).
  5.Co wydarzyło się w Gnieźnie w 1000 roku?Kto się spotkał?
  6.Cz y Bolesław Chrobry zmarł w tym samym roku,w którym był koronowany na króla Polski?
  7.Dlac zego biskup (święty) Stanisław został zamordowany?
  8 .Wyjaśnij dlaczego Polska od 1138 roku znajdowała się pod rozbiciem dzielnicowym?(p odpowiedź:chod zi tu o testament pewnego władcy).
  9.Kt o to był Gall Anonim?
  10.Syn em Władysława Łokietka był…(znany,w ielki król).
  11.Czy Kazimierz Wielki był ostatnim Piastem na tronie Polski?

 • his

  12.Czyją żoną była królowa Jadwiga?(znany król,zwycięzc a pewnej bitwy).
  13.Jak iego pochodzenia był Władysław Jagiełło?(wsc hodni sąsiad Polski,ale nie Rosja).
  14.Dat a roczna bitwy pod Grunwaldem-poda j.
  15.Czy Wielkim Mistrzem Zakonu Krzyżackiego w trakcie bitwy pod Grunwaldem był Ulrich von Jungingen?(jak ktoś czytał lub oglądał ,,Krzyżaków” to powinien wiedzieć).
  16 .Czym był przywilej szlachecki?Czy kojarzysz choć jeden przywilej szlachecki wydany przez władcę polskiego?
  17. Kim był Paweł Włodkowic?
  18 .Kto był autorem ,,Roczników,cz yli kronik sławnego Królestwa Polskiego”?(je go nazwisko kojarz ze słowem długi).
  19.W jakiej bitwie zginął Władysław III Warneńczyk?(zw róć uwagę na jego przydomek).

 • his

  20.Za którego króla polskiego nasz kraj był potęgą,a dynastia Jagiellonów liczącą się siłą europejską?(je den z synów Władysława Jagiełły).
  2 1.Za panowania Kazimierza Jagiellończyka powstało w Krakowie jedno z najważniejszyc h dzieł w historii Polski.Podaj nazwę i autora tego dzieła.(znajdu je się ono w jednym z krakowskich kościołów).

  22.Dlaczego żonę Kazimierza Jagiellończyka ,Elżbietę Rakuszankę określano mianem ,,Matki Królów”?
  23 .Za którego króla ,,wyginęła szlachta”?
  24 .Co oznacza nazwa konstytucji z 1505 roku ,,Nihil novi”?
  25.Ilu Zygmuntów było królami Polski?

 • his

  26.W którym miejscu Warszawy miał miejsce w 1525 roku hołd pruski?
  27.Jak nazywała się włoska żona Zygmunta Starego i co jej zawdzięczamy?( coś z kuchnią).
  28. Co było skutkiem unii w Lublinie w 1569 roku?Jakie państwo wtedy powstało?
  29. Pytanie ciekawostka:Jak iego miasta założycielem był Zygmunt August?(miasto na Suwalszczyźnie ;nazwa od przydomka).
  30 .Na czym polegała istota konfederacji warszawskiej z 1573 roku?

 • mt

  kiedy polska odzyskala niepodleglosc?

  to dosc trudne i podchwytliwe pytaniem z racji tego ze swieto niepodleglosci to rocznica nie ogloszenia niepodleglosci, ale przejecia wladzy przez pilsudzkiego

 • lolka64

  co to jest woda ?

 • his

  31.Kim był interrex w Rzeczypospolite j Obojga Narodów?
  32.C zym była wolna elekcja?
  33.Cz ym były artykuły henrykowskie i pacta conventa?
  34.P ierwszy król elekcyjny Henryk Walezy pochodził z Francji czy z Włoch?
  35.Dla czego panowanie Henryka Walezego trwało niespełna rok?Co on takiego zrobił?
  36.Cz ym była piechota wybraniecka i kto ją utworzył?
  37. Kim był Jan Zamoyski?Jakie miasto on założył?(na Lubelszczyźnie ,z charakterystycz nym ratuszem i starówką).
  3 8.Z jakiego państwa wywodził się Zygmunt III Waza?(państwo skandynawskie).

 • his

  39.Kim i z czego najbardziej znany był Piotr Skarga?
  40.Czy m była unia brzeska z 1596 roku?Jaki kościół wtedy powstał?
  41.C zy Zygmunt III Waza przeniósł siedzibę swej rezydencji królewskiej z Krakowa do Warszawy?
  42.C zy potrafisz wymienić choć jedno nazwisko polskiego hetmana?
  43.Z kim toczyliśmy te bitwy?:pod Kircholmem (1605),pod Kłuszynem (1610),pod Cecorą (1620),pod Chocimiem (1621).
  44.Czy miał miejsce kiedykolwiek hołd ruski?(nie mylić z pruskim).
  45.C zy była husaria?
  46.Ki m był Bohdan Chmielnicki?

 • his

  47.Czym był ,,potop szwedzki” (1655-1660)?
  4 8.Jakie miejsce kultu religijnego w Rzeczypospolite j było bronione w trakcie ,,potopu szwedzkiego”?( co roku idą tam pielgrzymki o których mówią w telewizji;mówi się o nim jako centrum ,,duchowym” Polski).
  49.Cz y Augustyn Kordecki był przeorem klasztoru jasnogórskiego czy też dowódcą jego obrony w trakcie ,,potopu szwedzkiego”?( przypomnij sobie ,,Potop” Sienkiewicza).

  50.W jakim mieście król Jan Kazimierz złożył tzw.śluby lwowskie,w których m.in.uczynił Matkę Bożą Królową Polski?
  51.Czy m była demokracja szlachecka?
  52 .Czym było liberum veto?

 • his

  53.W 1673 roku miała miejsce druga bitwa pod Chocimiem.Wojsk a Rzeczypospolite j zwyciężyły ponownie Turków.Jaki hetman stał na czele naszej armii?(przyszł y,znany król Polski).
  54.12 września 1683 roku pod jedną z europejskich stolic stoczyła się jedna z najbardziej przełomowych bitew świata.Wojskam i m.in.polskimi dowodził w niej król Jan III Sobieski.Gdzie stoczona była ta bitwa i kto w niej zwyciężył?(n iedawno wszedł na ekrany kin film mówiący o niej).
  55.Gdzi e znajduje się słynny pałac wzniesiony przez króla Jana III Sobieskiego?
  5 6.Jak miała na imię żona Jana III Sobieskiego do której pisał słynne Listy?

 • his

  57.Czy królowie Polski August II Mocny i August III Sas byli z pochodzenia Polakami czy też pochodzili z Saksonii (region Niemiec)?
  58.1 lutego 1717 roku odbył się w Warszawie tzw.Sejm Niemy.Skąd wzięła się jego nazwa?
  59.Osta tni król Polski wywodził się z rodu……….. .. .
  60.Czym była konfederacja barska (1768-1772)?
  6 1.Czy w 1772 roku miał miejsce I rozbiór Polski?Jeśli tak to jakie państwa go dokonały?
  62. Kim był i z czego zasłynął Tadeusz Reytan?(Matejko namalował go na jednym ze swoich obrazów).
  63. Czym były:Szkoła Rycerska,Komisj a Edukacji Narodowej,Towar zystwo do Ksiąg Elementarnych?

  64.Czym były,gdzie się odbywały i kto organizował ,,obiady czwartkowe”?

 • his

  65.Czy potrafisz wymienić choćby jedną postać związaną z epoką Oświecenia w Polsce?
  66.Kie dy została uchwalona Konstytucja 3 maja?Czy była ona pierwszą w Europie i drugą na świecie?Czy potrafisz ją krótko scharakteryzowa ć?
  67.Czym była Targowica (konfederacja targowicka)?
  6 8.Czy Austria zagarnęła najwięcej ziem podczas II rozbioru Polski?
  69.Czy insurekcja kościuszkowska z 1794 roku była powstaniem narodowym?
  70. Wymień choćby jedną bitwę postania kościuszkowski ego.(jedna z nich jest ukazana na jako obraz-panorama we Wrocławiu).
  7 1.Co nastąpiło rok po powstaniu kościuszkowski m?

 • gim

  1. W którym roku miała miejsce Bitwa pod Grunwaldem i kto brał w niej udział?
  2. Ile było rozbiorów, kto brał w nich udział?
  3. W którym roku wybuchło Powstanie Listopadowe?
  4. Czy Adam Mickiewicz otrzymał literacką Nagrodę Nobla?
  5. Kiedy zakończyła się I Wojna Światowa i co oznaczało to dla Polski?

 • his

  72.Kim był Dąbrowski z hymnu narodowego Polski,czyli ,,Mazurka Dąbrowskiego” ?
  73.Czy Polacy walczyli u boku Napoleona Bonapartego czy też byli przeciwnikami cesarza Francji?
  74.Ja kie miasto było stolicą istniejącego w latach 1807-1815 Księstwa Warszawskiego?

  75.Czy nazwa Kongresówka dotyczy terytorium Księstwa Warszawskiego czy też utworzonego w 1815 roku Królestwa Polskiego?
  76. Kim był książę Józef Poniatowski?W jakiej bitwie zginął?(miast o niemieckie na L).
  77.Które powstanie udało się Polakom zwyciężyć:li stopadowe (1830-1831) czy styczniowe (1863-1864)?(za stanów się dobrze).
  78.Cz y potrafisz wymienić choćby jedną postać związaną z powstaniem listopadowym lub styczniowym?A może kojarzysz jakąś bitwę?

 • his

  79.Czym była Wielka Emigracja?Czy znasz jakiegoś jej przedstawiciela ?
  80.Kim był Józef Bem?Jakich narodów,opróc z polskiego,jest jeszcze bohaterem?(jede n to ,,nasz bratanek”,drug i ma stolicę w Ankarze).
  81.W jakim zaborze znajdowały się następujące miasta?:Warszaw a,Kraków,Pozna ń,Gdańsk,Wroc ław,Łódź.
  82.Czym był kulturkampf?Na terenie jakiego zaboru mógł on być wprowadzony?(sk ojarz hasło Polak-katolik).
  83.Który zabór:
  a)był najbardziej rozwinięty ze wszystkich?
  b) pozwalał Polakom na większą swobodę m.in.językową ?
  c)miał największą powierzchnię terytorialną ze wszystkich?

 • his

  84.Czy Polką,która dokonała odkrycia dwóch pierwiastków chemicznych-pol onu i radu, a także otrzymała dwukrotnie Nagrodę Nobla była Maria Piłsudska?
  85 .Do wyboru:strajk szkolny we Wrześni (1901 rok) lub historia wozu Drzymały-powie dz coś krótko o wybranej historii.
  86.W ybierz prawda lub fałsz:
  a)Przy wódcą Narodowej Demokracji (endecji) był Roman Dmowski.
  b)Jó zef Piłsudski należał do Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS).
  c)Wince nty Witos był czołowym działaczem Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL).

 • his

  87.Czym były Legiony Polskie (1914-1918)?Jak a była ich najsłynniejsza formacja i kto stał na jej czele?(jest taka pieśń,w której śpiewali,że są strzelecką gromadą).
  88. Dlaczego armię generała Józefa Hallera nazywano ,,błękitną armią”?(skoja rz z modą).
  89.11 listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległoś

 • his

  89.11 listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległoś

 • his

  Co to za chochliki?

 • korniszon

  Pierwszy elekcyjnie wybrany król Polski?

  • Siela71

   I elekcyjnym królem Polski był Henryk Walezy

  • Siela71

   w którym roku była bitwa pod Grunwaldem?
   15 .07.1410

 • Potestates

  ilu było posłów wg konstytucji marcowej ?

 • monika

  kto był ostatnim prezydentem RP na uchodźstwie?

 • Jotgie

  1. Czy można zjechać na pobocze, gdy na krawędzi jezdni jest linia ciągła? Co oznacza krawędziowa linia ciągła na drogach a co przerywana?
  2. Z jaką prędkością można jechać na jedno-jezdniowy ch drogach ekspresowych?
  3. Czym się różni „teren zabudowany” od „drogi osiedlowej”?
  4. Czy ograniczenie prędkości ustawione na autostradzie z prawej strony oznacza ograniczenie na całej szerokości jezdni?
  5. Jakim znakiem oznacza się początek drogi ekspresowej a jakim autostradę?

 • Gondor3124

  1. Jak się nazywało stronnictwo polityczne, nazywane potocznie endecją?
  Odp. Narodowa Demokracja
  2. Kto był pomysłodawcą idei Międzymorza i na czym ona polegała?
  Odp . Józef Piłsudski, idea polegała na połączeniu państw Europy Środkowej w federację, na podobieństwo Rzeczypospolite j Obojga Narodów.
  3. Ze zwycięstwa nad jakim państwem znany jest Stefan Batory?
  Odp. Ze zwycięstwa nad Rosją.
  4. Którego dnia Warszawa skapitulowała przed nazistami?
  Odp . 28 września 1939 roku.
  5. Kim byli Żołnierze Wyklęci?
  Odp. Byli to żołnierze, którzy walczyli jako partyzantka przeciwko komunistycznym rządom w Polsce, narzuconym po II Wojnie Światowej.
  6. Czym była sanacja?
  Odp. Był to obóz politycznym skupiony wokół osoby Józefa Piłsudskiego, który postulował uzdrowienie Polski. Sanacja panowała od zamachu majowego w 1926 roku do śmierci Piłsudskiego w 1935r.
  7. W którym roku wszedł w życie testament Bolesława Krzywoustego?
  Odp. W 1138 roku.

 • dani

  Kto i kiedy odkrył Amerykę?

  Kr zysztof Kolumb w 1492.

 • Pojebek

  Kiedy była bitwa pod grunwaldem =D

 • Jerzyk

  Nie jest to odpowiednia kategoria ale lepiej t niż gdzie indziej. Pytanie: Ile miałbyś/miał abyś lat gdybyś miał tyle lat ile masz.

 • Billy

  Kto był pierwszym prezydentem Polski?

  • Emyr

   Kim był Roman Dmowski?
   Polsk i polityk, współzałoży ciel Narodowej Demokracji, główny ideolog polskiego nacjonalizmu.

 • wymagajaca

  Kto był ostatnim królem Polski?

 • Soczewkaa

  Co wiesz o Księstwie Warszawskim?

 • busia

  Co to jest AK,kiedy działała?

 • lipiec

  Kto to był wasal?

 • Tahu

  Jak po niemiecku pisze się liczbę ’34’?

 • HiSzPaN+

  Kiedy uchwalono konstytucję Nihil Novi ?? odp: 1505 rok

 • windproof

  kiedy oficjalnie Warszawa została stolicą Polski
  (1952)

 • barti281

  Kim był Józef Piłsudski?

 • eee…

  jak miał na imię pierwszy król Polski

 • eee…

  Jak miał na imię pierwszy władca Polski ?

 • Silencethanatos

  Biologia:

  Gd zie znajdują się „Wysepki Langerhansa”

  odp. W trzustce

 • Emyr

  Bitwa stoczona w dniach 13-25 sierpnia 1920.
  Bitwa Warszawska

 • Emyr

  Czy Polska miała francuskiego króla?
  Henryk Walezy

 • Patryninho

  Co znaczy skrót : PZPR .

 • his

  89.Co konkretnie wydarzyło się 11 listopada 1918 roku?(w tym dniu jest obchodzone Święto Niepodległośc i Polski;chodzi mi tu nie o fakt odzyskania niepodległośc i,lecz o to co miało wtedy konkretnie miejsce).
  90.K im były Orlęta Lwowskie?
  91.J akie dwa regiony Polski zostały do niej przyłączone w wyniku zwycięskich na tamtym terenie powstań?(dwa największe powstania po odrodzeniu się Polski).
  92.Kt o w dniu rocznicy bitwy warszawskiej 1920 roku obchodzi swoje święto?(chodz i tu o pewną zbiorowość).

 • his

  93.Czy Józef Piłsudski i Roman Dmowski reprezentowali Polskę na konferencji pokojowej w Wersalu,w 1919 roku?
  94.Kim był Ignacy Jan Paderewski?Jak

  • his

   94.Kim był Ignacy Jan Paderewski?Jak

 • pt

  Nie mam pytania, tylko małą uwagę. W 5 powodach zakradł się mały błąd. „(…)zapisani e się zaoszczędza Tobie czasu (…)” Formy pełnej, akcentowanej używa się jedynie na początku zdania, tutaj lepiej użyć nieakcentowanej wersji Ci;) Sorry za wymądrzanie się, ale błąd razi. No chyba, że miało to być podkreślenie, że właśnie TOBIE, drogi widzu zaoszczędzi to czas :) Pozdrawiam:)

 • aga

  Co to jest holocaust?

 • Samantha

  leemc pisze: Skoro Przewozy Regionalne są tak deficytowe, to jakim cudem kjeole Mazowieckie wykazały w 2009r. ponad 700 tys. zł, a w 2010r. 6,7 mln zł zysku? KM to spf3łka zajmująca się przewozami regionalnymi właśnie. Może jak sprawdzisz, jakie dofinansowanie od UM uzyskały KM, to dostaniesz odpowiedź, skąd ten zysk.

 • Dawidekes

  Co to był potop szwedzki i jak się skończył?

 • Shital

  lol the sohcol lol the sohcol scenes are where i go to sohcol.. hahah they changed the name form nordhoff yo ojai north lol, this is so cool and in the park ive smoked and drank were they sat lol

 • babajaga

  Najprostsze będą najlepsze:
  1. Kiedy odbył się chrzest Polski? (966 r.)
  2. Kto był pierwszym królem Polski? (Mieszko I)
  3. Jakie Państwa dokonały rozbioru Polski? (Rosja, Prusy i Austria) I w jakich latach to było (1772, 1793, 1795}
  4. Data odzyskania niepodległośc i? (11.11.1918r.)

  5. Data wybuchu II Wojny? (1.09.1939r.)
  6. Kiedy było Powstanie warszawskie (1 sierpnia – 3 października 1944r.)
  7. Kiedy został ogłoszony stan wojenny w Polsce? (13.12.1981r.)

  • do babajagi

   Najprostsze,a sama poległaś na jednym!Pierwszy m królem Polski był Bolesław Chrobry,a Mieszko I był pierwszym władcą Polski.

 • Optica

  BoGo pisze:Tak to jest, cos co jest dobre sie ulepsza, pnizoej sie stwierdza ze jest to zle i ulepsza sie dalej, nastepnie zbiera sie zespoły doradcf3w, zeby poprawiac dalej itd a czas leci, istotnych tematf3w sie nie rusza, robi sie przy tym duzo zamieszania a pieniadze pracuja na inne cele osbiste cele pomyslodawcf3w zmian trzeba wyciagnac co sie da poki jest sie przy korycie

 • Auth

  agnieszka pisze:Osobiści e myślę, że oburzeni leepij oddaje sprawę ruchu. Obrażeni przywodzi na myśl obrażone dziecko, ktf3re z założonymi rękami i niepoważną miną domaga się swojego. Myślę, że w queer studies tez jest miejsce na oburzenie sie, i one całe chyba wyrastaja z takiego oburzenia.

 • Jaime

  Henryk Bekiesz pisze:Trudno to zrozumieć kto i po co tak klmkoipuje sprawy.Może to kolejna prf3ba ratowania budżetu Państwa i nie tylkoz hasłem a po nas to choćby i potop .Popieram wspomaganie działań na rzecz ochrony przyrody.Pozdra wiam

 • Vasanthakumar

  I dobrze, niech tak dalej robią. Niech szzcują, straszą, plują jadem… Jeszcze do inaczej wesołej grupki Panf3w: Schetyna, Nowak, Bartoszewski, Kutz i Niesiołowski serdecznie zapraszamy Pana Palikota – koniecznie z ulubionymi gadżetami. I niech PO dalej jedzie starym grypsem a ich kandydat firmowany i ośmieszony wspomnianymi twarzami przerżnie wybory aż miło (i oby to było proroctwo :-). To tylko dowodzi, że kompletnie nie wyczuwają nastrojf3w po 10 kwietnia, tak jak PiS ich nie wyczuł w 2007 roku. No i wybrali sobie złego wroga, bo tym razem walcząc z pomocą rządowych medif3w starymi metodami z PiSem, walczą ze społeczeństwe m skoro co i rusz obrażają ludzi, ktf3rzy w odruchu serca i patriotyzmu poszli na Krakowskie Przedmieście. I obrażają w ten sposf3b wszystkich, ktf3rzy tam byli, bo przecież nie poszli tam wyłącznie wyborcy PiSu, tam nie było barw partyjnych. Dzielą w ten sposf3b ludzi na tych lepszych – ktf3rzy boja sie „demona patriotyzmu” i brzydzą nekrofilia oraz gorszych, ktf3rzy swoją obecnością pod Pałacem Prezydenckim dowiedli tego, że nie są godni aby ich szanować.

 • Alena

  “(…) Antyrosyjska, antyniemiecka oraz atnjuniyna polityka braci Kaczynskich – ewidentnie sprzeczna z polska racja stanu – to swiadomy wybor strategii politycznej. Cyniczny, ale obiecujacy, gdyz w Polsce jest duzy odlam wyborcow, ktorych latwo da sie nastraszac demonami sowieckiej Rosji, nazistowskich Niemiec oraz “rozwiazlej i bezboznej” Unii Europejskiej. “Dziadek z Wehrmachtu” pojawil sie w kampanii prezydenckiej 4 lata temu wlasnie dlatego. Podobnie jak epitet “sowieciarze

 • jerzy

  Kiedy się urodziłem?

 • Nowik

  Zapytaj jak się piszę Józef Piłsudski :D dzięki

 • domka

  kto byl pierwszym krolem polski ?

 • Daria

  Kto był ostatnim królem Polski?

 • Daria

  Kto był ostatnim królem Polski?
  Stanisław August Poniatowski

 • Anna…

  W którym roku odbyła się wojna pod Grunwaldem?

 • Kasiexx

  W którym roku Polska przyjęła chrzest?

 • Marcin4007

  W którym roku do Polski wtargnęły Prusy a kiedy już Polska ich zwalczyła

 • Isabelle

  Podczas której wojny i na terenie jakiego państwa rozegrana została bitwa nad Wizną?

 • KKK

  ile lat trwała wojna trzynastoletnia ?

 • Kacha

  w ktorym roku polska przyjela chrzest?
  966

 • Jah

  1.09.1939 gdzie nastąpił pierwszy atak na Polskę – most kolejowy w Tczewie 4:40 nalot bombowców nurkujących

 • Dorken

  1492r.(America) , albo 1455 (‚druk’ pisma) : )

 • Isabelle

  Podczas której wojny i na terenie jakiego państwa rozegrana została bitwa nad Wizną?
  II Wojna Światowa, Polska

 • trutu33bay

  Co to antonim i synonim?

 • ruxu

  chrzest polski

 • miss

  Jaki był ostatni król Polski ?

 • k4ma95

  Podaj datę bitwy pod Grunwaldem.
  14 .07.1410

 • Quenas

  Ile było stolic Polski/Królest wa Polskiego?
  Trz y.

  • asertyslem

   Z najnowszych badań :
   Gniezno, Poznań, Kraków, Płock, Lublin i Warszawa.
   A zatem sześć…

 • pytacz

  Ile lat trwała wojna stuletnia?
  .
  .
  .
  .
  116 :D

 • piotr987654321

  Ostatni z Jagiellonów??

 • miss

  Stanisław August Poniatowski

 • sdsd

  W którym roku Polska odzyskała Niepodległoś

 • ulczyk

  kiedy podpisano deklaracje niepodległośc i

 • Gumis

  Kiedy był drugi pokój toruński?
  Kto był pierwszym królem Polski?
  Kiedy był koronowany pierwszy król Polski?
  Kiedy było powstanie styczniowe?
  Ki edy był drugi rozbiór Polski i kto nas rozbierał?
  Gd zie odbywała się wojna w 1410 między Koroną(Polska) a Krzyżakami?

 • miss

  Kto był ostatnim królem Polski ?

  • kartonik

   Stanisław August Poniatowski

  • asertyslem

   Jaki książę zmarł w bitwie pod Cedynią?
   Czci bor

  • asertyslem

   Stanisław I August był ostatnim polskim królem, a ostatnim królem Polski był Mikołaj II Romanow.

  • Kuba60

   Stanisław August Poniatowski

 • kuna

  Jak się nazywał Naczelny Wódz Wojska Polskiego podczas kampanii wrześniowej ?

  Marszałek Edward Rydz-Śmigły

 • Vicek

  Ile krawędzi ma prostopadłośc ian ? :)

  Odp.12 :))

 • Alex

  Kto był Pierwszym Królem Polski? ;p

 • Nerine

  Kto był synem Mieszka I ?

 • ziomekvis

  Kto wygrał w bitwie pod Chocimiem w 1621r. ? Polska czy Turcja?
  Polacy

 • buc20

  ile lat trwala wojna stuletnia? 116 lat

 • Janek_sprzedawca_firanek

  Kto wprowadził złoty polski zamiast marki polskiej?

  • Janek_sprzedawca_firanek

   Władysław „Władziu” Grabski

 • fragmen

  Data powstania Rzymu oraz legenda związana z owym wydarzeniem ;)

 • Maervius

  Kto i kiedy sprowadził krzyżaków do polski?
  Konrad Mazowiecki 1226
  Podpowied ź: Nazwisko od jednego z województw.

 • Pawlo

  Który Polski Król łamał podkowy i zwijał w rurkę cynowe talerze, od tego pochodzi jego przydomek?
  Aug ust II Mocny

 • paszar88

  Który z władców miał przydomek:
  Kr

 • pilski

  Jaka dynastia panowała w Polsce w czasach Jagielońskich?

 • Kazuma

  1. W którym roku został otwarty teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie?
  Zost ał on otwarty 21 października 1893.

 • miss

  W jakiej bitwie i w jakim roku Napoleon przegrał ostateczną bitwę ?

 • ArZaGo

  W którym roku odbyła się bitwa pod Grunwaldem?

  • ArZaGo

   1410

  • ArZaGo

   Podaj cztery główne klasy społeczne w średniowieczu.
   Odpowiedź:
   Duchowieństwo

   Rycerstwo
   Mie szczaństwo
   Chłopi

 • Zawias

  Kto był wybrany dwukrotnie królem elekcyjnym?
  St anisław Leszczyński

 • paszar88

  Czym był Gąsior?

  To przyrząd do wymierzania kary, stosowany we wsi feudalnej. Składał się z 2 słupków i 2 poprzecznych deseczek z otworami na ręce i głowę. Nazwa pochodziła stąd, że tak umieszczony wyciągający szyję delikwent przypominał gąsiora. Kara tego typu mogła powodować śmierć przez uduszenie.

 • paszar88

  Co to była banicja?

  Kar a wygnania z miasta.

 • m0nika000

  kiedy była bitwa pod Grunwaldem ?

 • Matis

  Kto przeniósł stolicę z Krakowa do Warszawy ?

 • Mrogu

  Podaj datę ZAKOŃCZENIA II Wojny Światowej. Odp: 2 września 1945, w Europie 8 maja 1945

 • Ja tu tylko sprzątam

  W których latach były poszczególne rozbiory

  W którym roku było powstanie listopadowe

  W którym roku odbyła się bitwa pod Grunwaldem

  K iedy Polska odzyskała niepodległoś

 • Lucek

  Jak miał na nazwisko pierwszy król Polski?


  – Chrobry :D

 • narsil404

  W którym roku odbył się Zjazd Gnieźnieński.

 • Kasia

  Ile lat nie bylo Polski na mapie?
  Odp 123

 • paszar88

  Gdzie umarł Adam Mickiewicz?

  We wrześniu 1855r. wyjechał na Wschód. Miał współdziała

 • m0nika000

  Kiedy była bitwa pod Grunwaldem ? Wymień stolice Polski po kolei ; >

 • m0nika000

  Kto zapytał „Pomożecie ? „

 • Tira

  Gdzie zginął Władysław Warneńczyk? :D

 • Iwo eN

  OŁ JEEEE :D…

  PYTANI E: Na podstawie jakiej ustawy i za którego księcia ziemie polskie uległy na 150 lat pogłębiające mu się rozbiciu dzielnicowemu (feudalnemu)?
  ODPOWIEDŹ: W efekcie tzw. ustawy sukcesyjnej za księcia Bolesława Krzywoustego.

  PYT: W którym roku Bolesław Krzywousty podzielił kraj między swoich synów? I jakie otrzymali oni części?
  ODP: Najstarszy Władysław otrzymał Śląsk, ziemię lubuską i dzielnicę senioralną, a także tytuł seniora. Pozostali bracia otrzymali: Bolesław – Mazowsze i Kujawy, Mieszko – Wielkopolskę, Henryk – ziemię sandomierską, a Kazimierz, który urodził się po śmierci ojca – ziemię łęczycką.

  PYT: Po upadku państwa polskiego w 1795 roku. Państwo polskie zostało podzielone przez 3 państwa, jakie?
  ODP: Austrię, Królestwo Prus i Rosję.

  PYT: Legiony generała Jana Henryka Dąbrowskiego w lipcu 1797 doczekały się własnej pieśni zwanej?
  ODP: Pieśnią Legionów Polskich we Włoszech.
  PYT : W którym roku jej 4 zwrotki stały się oficjalnym hymnem państwa polskiego – Mazurkiem Dąbrowskiego?
  ODP: w 1926 r.

  PYT: Kto w 1922 roku na skutek szalejącej inflacji przeprowadził reformę skarbowo-waluto wą zastępując markę złotówką?
  O dp: Władysław Grabski.
  PYT: W tym samym roku powołany został rząd … (tzw. rząd chjeno-piasta)? i do czego doprowadził?
  ODP: Wincentego Witosa. Rząd ten doprowadził do kryzysu polityczno-gosp odarczego.

  P YT: Przez kogo dowodzony był Oddział Wydzielony Wojska Polskiego (tzw. hubalczycy)?
  o dp: przez płk. H. Dobrzańskiego ps. Hubal

 • Buncul

  Kim był Józef Piłsudski?

 • Comthum

  Kiedy rozpoczęła się bitwa pod Grunwaldem?

 • Hostera122

  Kto wprowadził i na czym polegała ustawa sukcesyjna?

 • jabłona

  Kto był pierwszym władcą Polski ?

 • tony02

  Co złożyła – na żadanie szlachty polskiej-na ołtarzu Ojczyzny pani Maria Walewska ?
  odp. swoje wdzięki i cześć kobiety- Polki.Beneficje nt Napoleon Bonaparte

 • 89roberto

  Za czasów jakiego króla odbywały się obiady czwartkowe ?

 • Adrian

  Które miasto stało się pierwszą ofiarą nalotów niemieckiej Luftwaffe.??
  O DP: Wieluń ( woj. łódzkie)
  Kiedy 1 września 1939 roku niemiecki pancernik Schleswig-Holst ein obwieszczał światu wojnę, w Wieluniu trwał już nalot bombowców. Tragiczna historia miasta nigdy jednak nie stała się tak głośna jak obrona Westerplatte

 • jabłona

  w którym roku odbył się HOŁD PRUSKI

 • Ebson

  kim był Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki ? :)

 • Zakochany

  Ile trwała wojna trzydziestoletn ia?

 • Szydeu

  Gdzie była pierwsza stolica, druga, oraz dlaczego przenieśli ją do Warszawy?

 • Kloziak

  W którym roku odbyła się koronacja pierwszego króla Polski?

 • hmmmm

  Kto stoczył bitwie pod Wiedniem w 1683 roku???
  Jan III Sobieski

 • Kloziak

  Ilu króli z dynastii Piastów było koronowanych?

 • Koga

  Kim byl marszałek Józef Piłsudski

 • hera

  CzyJjózef Piłsudski wprowadził system autorytarny w Polsce?

 • hera

  Czy Józeg Piłsudski wprowadził ustrój autorytany w Polscr?

  Tak, w 1935.

 • hmmmm

  Kto wybudował Gdynię?
  Eugen iusz Kwiatkowski
  Kt o zginął w katastrofie lotniczej pod Giblartarem???

  Władysław Sikorski
  Kto napadł na Polskę w 1939
  III Rzesza i ZSRR
  Kto dowodził wojskami polskimi podczas bitwy pod Grunwaldem w 1410 roku???
  Włady sław Jagiełło
  Wym ień przynajmniej trzy największe bitwy stoczone przez Polaków???
  Bi twa pod Wiedniem Bitwa pod Grunwaldem Bitwa Warszawska(Cud nad Wisłą)
  Kto był pierwszym marszałkiem II Rzeczypospolite j???
  Józef Piłsudski
  Ostatni król Polski???
  Stan isław August Poniatowski
  Wy mień daty trzech rozbiorów Polski i wymień państwa, które brały udział w rozbiorach???
  1772 1793 1795 Rosja Austria Prusy(nie Niemcy!!!)
  KTO BYŁ PIERWSZYM ELEKCYJNYM KRÓLEM POLSKI???
  Henr yk Walezy

 • hmmmm

  Z jakich partii powstało PZPR???
  PPS i PPR (Polska Partia Socjalistyczna Polska Partia Robotnicza)

  • hehe

   A ja napiszę tak:W 1948 roku w Warszawie odbył się kongres podczas którego Polska Partia Robotnicza i Polska Partia Socjalistyczna połączyły się w jedną partię.Podaj jej nazwę.(bardzo znana).

  • hehe

   Czy marszałek Związku Radzieckiego był kiedykolwiek Marszałkiem Polski?

   • hmm

    Tak, marszałek Konstanty Rokossowski był marszałkiem Armii Czerwonej oraz Ludowego Wojska Polskiego.

 • Narkissos

  Kto rządził PZPR w latach 70?
  Najpierw władze obejmuje na Śląsku:)

 • Tochkan

  W którym roku nastąpił drugi rozbiór Polski.
  Popraw na odpowiedź: 1793r.

 • hmmmm

  Jakie wydarzenie zakończyło okres rozbicia dzielnicowego trwającego od 1138 roku???
  Korona cja Władysława Łokietka w 1320 roku
  Gdzie odbyła się bitwa w 1241 roku??? Walczyli tam Polacy przeciw Tatarom.
  pod Legnicą
  Kto był zainicjował budowę Centralnego Okręgu Przemysłowego budowanego w latach 1936-1939???
  E ugeniusz Kwiatkowski.

 • Dividi

  Kiedy była bitwa pod Grunwaldem?

 • raz11

  Pierwsza dynastia rządząca Polską?

 • raz11

  Pierwsza dynastia rządząca Polską?
  Dynas tia Piastów

 • ola2507

  W którym roku Piłsudski podpisał papiery o odzyskanie niepodległośc i?

  1918.

 • asertyslem

  Jak nazywał się wielki mistrz który zginął w bitwie pod Grunwaldem?
  Ul rich von Jungingen

 • Tomek

  1 Jak nazywał się pierwszy król Polski po rozbiciu dzielnicowym?
  odp. Przemysław II
  2. W którym roku został on koronowany?
  od p. 1295
  3.Ile było rozbiorów Polski podaj ich daty?
  odp. Było ich trzy daty: 1772,1793,1795

  4.Z jakiej dynastii pochodził Ludwik Węgierski?
  od p. Andegawenów
  5 . Podaj daty trwania I wojny światowej ?
  odp. 1914 – 1918

 • hehe

  Kto dokonał zbrodni katyńskiej?Sow ieci czy Niemcy?W którym roku miała ona miejsce?

 • karolap

  Co to było AK? Założę się, że znajdą się ofiary, które tego wiedzieć nie będą…

  • hmm

   Armia Krajowa to polska organizacja zbrojna podlegająca rządowi polskiemu na uchodźstwie w Londynie podczas II wojny światowej. Owa partyzantka zajmowała się walką z okupantami niemieckimi. Jej najsłynniejsze akcje to Akcja „Burza” oraz Powstanie Warszawskie, która była częścią tej operacji.

 • asertyslem

  Co to jest bezkrólewie?
  Okres w którym na tronie nie zasiada monarcha, między śmierci lub abdykacją władcy a wstąpieniem nowego króla.

  Czy w Polsce panuje więc Bezkrólewie?
  Powołują się na konstytucje z 3 maja, Tak.

 • mamorpl

  Kiedy był chrzest Polski ?
  Kto był pierwszym królem Polski ?
  Kiedy był zjazd gnieźnieński ?
  W którym roku koronowano PIERWSZEGO króla Polski ?
  Kiedy był pierwszy rozbiór Polski i między kim ?
  Kiedy był drugi rozbiór Polski i między kim ?
  Kiedy był trzeci rozbiór Polski i między kim ?
  Kto był ostatnim królem Polski ?
  Kto napisał Hymn Polski ?
  Kiedy była bitwa pod Grunwaldem ? I czy była to dla nas wygrana wojna/bitwa ?
  Kiedy była I wojna światowa ?
  Kiedy była II wojna światowa ?
  Kim był Mieszko I ?
  Co się stało w roku 1025 ?
  Czy bitwa pod Grunwaldem była dla nas wygraną ?

 • sure

  Kiedy (po zakończeniu I wojny światowej) Polska odzyskała suwerenność, niepodległoś

 • MatiAkaAChoj

  1.Co to apsyda – półkoliste lub wieloboczne pomieszczenie w kościele zamykające prezbiterium, nawę baz ramiona transeptu.
  2.W ielkość terenów zabranych Polsce przez Rosję pod czas drugiego rozbioru Polski- 280tyś./km2

 • Aqualizer

  Jakim krajem oprócz polski władał Władysław Jagiełło ?

 • zołza

  Który król polski zastał Polskę drewnianą a zostawił murowaną ?

 • Martino

  Kim byli filomaci i filareci?
  Wymi eń trzech hetmanów, którzy przyczynili się zwycięstwami w bitwach w XVII wieku.

 • Bodzio

  Co to „Wolna Elekcja”

 • Bodzio

  Kto jest autorem Pana Tadeusza i Dziadów?

 • hmm

  Dlaczego toalety nazywane są Sławojkami???

  Nazwa się wzięła od Felicjana Sławoja Składkowskiego premiera IIRP

 • hmm

  Ile było powstań polskich w okresie od 1772 roku w do 1914 roku???
  Były trzy powstania.

 • hmm

  Jaka była najlepsza polska ciężka jazda konna, która przeważała losy bitew na przykład po Kircholmem w 1605 roku, pod Wiedniem w 1683 roku i pod Kłuszynem w 1610 roku???
  HUSARI A!!!!!!!

 • hehe

  Ile dni trwało Powstanie Warszawskie (1944 rok)?

 • Mania

  Kim byli Kaprowie? Kto ich powołał?

 • Anku

  W którym roku miało miejsce powstanie Wielkopolskie?, kim był gen. Józef Haller?, Data pierwszego rozbioru Polski.

 • fozen

  Po ilu latach Polska odzyskała niepodległoś

 • Jacek

  W którym roku utworzone zostało Wolne Miasto Gdańsk?

 • Siela71

  Jak nazywał się I król Polski?
  Boles

 • natka

  Kto był pierwszym królem Polski?

 • Miśka

  Kto był pierwszym królem Polski?
  Boles

 • Miśka

  W którym roku była Bitwa pod Grunwaldem?
  14 10r.

 • Miśka

  W którym roku nastąpił I rozbiór Polski.?
  1772r .

 • Miśka

  Co stało się 3-ego maja 1791?
  uchwalen ie konstytucji

 • Miśka

  Kiedy wybucha II Wojna Światowa.?
  I września 1939r

 • Miśka

  W którym roku do UE dołączyła Polska?
  2004r.

 • Miśka

  Jak nazywa się pierwszy prezydent polski?
  Józef Piłsudski to był wodzem ! A pierwszym prezydentem Rzeczpospolitej był Gabriel Narutowicz.

 • Miśka

  Kim był Radosław Tomasz Sikorski
  Minis trem Obrony Narodowej

 • Miśka

  Pokażcie jakieś zdjęcie, np.Króla, czy Prezydenta.

 • Miśka

  W którym roku Wybucha I wojna Światowa ?
  1914r.

 • Miśka

  Kiedy Polska odzyskała niepodległoś

 • Miśka

  Kim był Jan Paweł II, w którym roku zmarł ?
  Papieżem, w 2005r.

 • Miśka

  Jaki król zastał Polske drewnianą a zostawił murowaną?
  Kaz imierz Wielki

 • Tigress

  Który polski król brał udział w nocy świętego Bartłomieja?
  (Henryk Walezy)

 • adan.96

  Proponuję zrobić odcinek pod tytułem „Międzywojenn a Polska”. Oto kilka pytań:
  Jak zmarł prezydent Narutowicz? Kiedy i kto dokonał przewrotu majowego? Kto wprowadził walutę złoty? Kiedy odbyły się pierwsze wybory parlamentarne w Polsce po I wojnie św?

 • hehe

  -Jakie znasz miejsca oporu Polaków przed Niemcami i Sowietami we wrześniu 1939 roku?
  – Kim był Józef Beck?
  – Czy Gdańsk wchodził w skład terytorialny II Rzeczypospolite j?

 • Misiu

  Kto był pierwszym królem Polski ?

 • Martyna

  Nie chce nic doradzać ani o nic pytać wiec po prostu: HEJKA :)

 • Martyna

  Czy Mieszko pierwszy był królem Polski?

 • Maklo

  Kiedy odbył się hołd pruski?

 • pół litra

  Wymień 2 największe polskie dynastie

 • goral

  Kuba. W 1980 roku Kieślowski zrobił film pt. „Gadające głowy” – dokument, w którym zadaje pytanie: „co jest dla ciebie w życiu najważniejsze ” – pytał głównie młode osoby, po studiach po maturze.
  Cieka wie było by to zestawić z takimi „Gadającymi głowami 2012″… Pomyśl Kuba o tym. To może być ciekawe zestawienie wiedzy i sposobu wypowiadania się wówczas w głębokim PRL jak i dziś.
  Pozdraw iam.

 • bubu27

  Podobizna jakiego króla widnieje na banknocie 100 zł??( Władysław Jagiełło )

 • skowi

  czym charakteryzowa

 • bramkarz033

  Kto dowodził polskimi wojskami w Bitwie pod Wiedniem?

  Ja n III Sobieski

 • bramkarz033

  Kto dowodził polskimi wojskami w Bitwie pod Wiedniem?
  Jan III Sobieski

 • Robert

  Jaką nazwę nosił Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność założony przez Lecha Wałese ?

 • SpeedCuber

  Którą ręką słodzisz cukier ? :)

 • SpeedCuber

  Dlaczego Bolesław miał przydomek krzywousty ?
  bo dostał z łokietka :)

 • justyska8612

  W jakim miesiącu Rosjanie obchodzą rocznice Rewolucji Październikowe j?
  Listopad.

 • Pablo

  Kto był pierwszym królem Polski?

 • idskd

  CO TO ZNACZY SKURCZ MIĘŚNIOWY

 • Jami

  > Data uchwalenia Konstytucji 3 Maja?
  3.03.179 1 r

  > Z kim Polska w XVII w. wojnę, nazwaną później potopem?
  Ze Szwecją

 • Jami

  Co to jest insurekcja kościuszkowska ?
  Powstanie kościuszkowski e w 1794 r :)

 • Małgosia :-)

  podaj datę powstania warszawskiego.

 • Whatever

  Który polski król jako pierwszy koronował się na Wawelu ?

 • Becia

  Kim byli żolnierze wyklęci? i kiedy obchodzone jest ich święto?

 • Becia

  Kim był Emil Fieldorf, pseudonim Nill?

 • Beata

  Co to był tzw. „Cud nad Wisłą”

 • wikku

  Podaj wszystkie Stolice Polski (Gniezno, Kraków, Warszawa)

 • Maciek

  Ogon kota ma pół metra ! Ile waży kilo ryb ? Wiadomo kilo to kilo :D

 • limonka

  chrzest polski – data

 • asiula77

  Jak się nazywał pierwszy kronikarz działający na ziemiach polskich ? Gall Anonim

 • TomekDex

  Jaki komputer stworzył polski emigrant Jack Tramiek (Jacek Trzmiel)?

 • paulina32

  Kto był pierwszym prezydentem Polski?

 • srebrzystyns

  P:W którym roku odbył się Zjazd Gnieźnieński i gdzie?
  O:Zjazd odbył się między 7 a 15 marca 1000 roku w Gnieźnie.

  P :Podaj datę wprowadzenia stanu wojennego.
  O:1 3 grudnia 1981 roku generał Wojciech Jaruzelski ogłosił stan wojenny w Polsce.

  P:Cz ym jest ‚Potop szwedzki’ i czy wiesz w którym roku był?
  O:Najazd na Polskę w 1655 w czasie II wojny północnej.

  :)

 • sebo499

  Po Ilu Latach Polska Wywalczyła Niepodległoś

 • raealpl

  Pierwsza stolica Polski-Gniezno

 • simpson0

  kim był w Panu Tadeuszu ksiądz Robak dla Jacka Soplicy?
  Była to ta sama postać.

 • Kuba 111

  Jak miał na imię brat Bolesława Krzywoustego ?

 • Bartek0785

  W ktorym roku Polska odzyskała Niepodległosc ? :D

 • jj

  podaj rok w którym był 1, 2, 3 rozbiór polski oraz kraje jakie uczestniczyły w każdym?
  w którym roku było powstanie listopadowe, a w którym roku styczniowe?
  ki m były emancypantki?
  kim byli cichociemni?
  w ymień stolice Polski.

 • Marta

  Czy Polska dalej należy do Paktu Warszawskiego?

 • rolcia

  Czy Mieszko I był królem Polski?

 • Alex

  Który król dowodził polską armią w 1410 ?

 • dokkk

  Wymień 3 dynastie panujące w Polsce?
  Piast

 • Marv

  Kto był 1 królem Polski

 • kroma007

  Kto był pierwszym królem Polski?

 • Julia

  Od kiedy do kiedy trwała I Wojna Światowa?
  od 1914 do 1918

 • marcin

  n

 • marcin

  7u

 • marcin

  kim byli kaprowie, czym się zajmowali?

 • julinka005

  Jakiej narodowości był Adolf Hitler?

 • gabka.pl :p

  Ile stolic miała Polska?
  Trzy

 • HeQsel

  Kto był 1 koronowanym Królem Polski?

 • gruszek10

  W którym roku odbyła się słynna bitwa pod Wiedniem i kto dowodził polskimi siłami?

 • Rshow77

  Jak nazywa się pierwsza gra na świecie ?

 • Mattt

  Jaki ustrój (ustroje) panowały w II RP?
  demokratyc zne potem autorytarne

 • Ciastek

  W którym roku polska odzyskała niepodległoś

 • zahara

  Ile kobiet zasiadało na polskim tronie?
  Kim byli lisowczycy?
  Ja ka była charakterystycz na cecha husarii?
  Jak miała na imię Polka, która nie chciała Niemca?
  Czy Płock był stolicą Polski?
  Wymie

 • embi

  Witam. Ja, przesyłam pytania dotyczące mórz. Proponuję łatwe pytania ponieważ, odpowiedzi na nie są najzabawniejsze ;)
  1. Co to jest mila morska? Jest jednostką odległości stosowaną w nawigacji morskiej
  2. Jaki zakres ma skala Beauforta? od 0-12
  3. Jak nadaje się sygnałem morsa sos? 3 krótkie, 3 długie, 3 krótkie
  4. Jaką wyspę dzielimy z Niemcami? wyspa Uznam
  5. Czy w Bałtyku żyją foki? Tak
  6. Jaki akwen morski jest najbardziej zasolony? Morze martwe ( tak naprawdę jest to jezioro)(ciekaw ostka, tak naprawdę największe zasolenie jest w małym jeziorze Patience znajdującym się w Kanadzie ale myslę, że można tu uznać odpowiedz – Morze Martwe)
  7. Jak się nazywają piosenki o morzu i marynarzach? Szanty
  8. Czy Rosja leży nad Bałtykiem? Tak, Rosja rozciąga się od wybrzeży Morza Bałtyckiego po Ocean Spokojny

 • Lava

  To będą pytania bardziej z ogółu historii niż historii Polski.
  1.Co to jest tora?
  2.Jaskin iowcy prowadzili tryb życia:koczowni czy czy ,,stały„?
  3. Kto wynalazł dynamit?
  4.Kto zajmuje się firmą Microscoft?
  Od powiedzi:
  1.To ra jest to pięć pierwszych ksiąg Biblii.
  2.Jask iniowcy prowadzili koczowniczy tryb życia, dopóki nie znaleźli miejsca w którym było dość jedzenia.
  3.Dy namit wynalazł Alfred Nobel.
  5.Micro scoftem zajmuje się Bill Gates.

  J eśli gdzieś są błędy to sorki. :)

 • Tomek

  Kto wprowadził w Polsce stan wojenny?

  W .Jaruzelski

 • Linux971

  Czy Rzeczpospolita była największym krajem w Europie przed rozbiorami

 • MBITF

  1.Na ile lat Polska zniknęła z mapy Europy i po jakim wydarzeniu??
  2 .Kto złożył Polsce Hołd Pruski w 1525 roku??
  3.Kto i kiedy dowodził w Bitwie pod Wiedniem ??

 • iratta

  Od którego roku trwa III Rzeczpospolita?

 • Glovis

  Kiedy Mieszko I koronował się na króla?

  Odpowiedź: Mieszko nigdy nie założył korony króla Polski. Uczynił to dopiero jego syn w 1025 roku (nota bene w tym samym roku zmarł).

 • Siwy

  Aktualnym premierem Polski jest Donald Tusk. Kto jest zatem aktualnym prezesem rady ministrów?

 • xman81

  Nad jaką rzeką był „Cud nad Wisłą”

 • kamil7770

  Pierwsza stolica Polski?

 • lol15254

  Kto był pierwszym królem Polski? (nie Mieszko I)

 • victo

  Kto był pierwszym królem polski?
  Mieszk o pierwszy.

 • victo

  Który król jako pierwszy dokonał podziału dzielnicowego polski?
  Boles

 • Alu

  ile trwała wojna trzydziestoletn ia ?

 • Bartek

  Dlaczego Jadwiga Andegaweńska była nazywana królem Polski?
  – przejęła tron jako, że jej ojciec Ludwik Węgierski nie doczekał się syna. Po koronacji nie mogła być nazywana królową, bo nie była żoną króla.

 • Jakubas

  1) W jakiej epoce na polach bitew stawały chorągwie Husarskie.

  D OP : Renesans (ale i tak wszyscy odpowiedzą średniowiecze. ..)

  2)
  Co to jest Husaria.

 • kameleonix

  Co to są artykuły henrykowskie?
  Podaj datę dzienną bitwy pod Grunwaldem.
  Ro zwiń skrót RON. (jedno z trudniejszych, więc podam odpowiedź – Rzeczpospolita Obojga Narodów)
  Powi edz, kto sprowadził Zakon Krzyżacki na ziemie pruskie.
  Jakie tereny Rzeczpospolita straciła na rzecz Szwecji po potopie szwedzkim?
  Z której dynastii pochodziła Jadwiga?

 • pomóżcie

  Doradzie Mieszkowi pierwszemy że dobrze że przyjął chrzest Polski i że chrześcijańst wo to dobro

  Pomóżcie proszę ;-)

 • pomóżcie

  pomóżcie mi !!!11

  odmów ić mieszku 1 że żle przyjął chrzest polski pomóżcie i ze chrześijaństw o jaet złe

 • fan

  Kto był przodkiem Jana Lubomirskiego, obecnego króla Polski

 • Magrael

  Najsłynniejsz

 • Kondziu

  przez ile trwał 2 zabór polski

 • bisia

  Kiedy działały i czym były Szare Szeregi?

 • przemo

  Kto przeprowadził reforme walutową w II RP ?

 • przemo

  Kto jest autor Deklaracji Niepodległośc i z 4 . lipca 1776? oraz podaj nazwe państwa , które powstało na mocy tej deklaracji .

 • pima2

  1). ile było zaborów ?
  2). w którym roku odbył się chrzest polski ?
  3). pierwsza stolica polski ?
  4). pierwszy prezydent ?
  5). w którym roku było odzyskanie niepodległośc i ?
  6). pierwszy król polski ?
  7). w którym roku powstał hymn polski ?
  8). czy Mieszko I był królem polski ?
  9). w jakim mieście urodził się i tworzył NIKIFOR ?
  10). które miasto polski jest uznawane za perłę renesansu ?
  11). które jezioro polski jest najgłębsze ?
  12). w okolicy której miejscowości odbył się chrzest polski ?
  13). pierwsza stolica polski ?
  14). gdzie jest największy budynek polski ?( w jakim mieście )
  15). który z naszych parków narodowych jest najstarszy ?

 • ttttttttttttt

  Kiedy była bitwa pod Grunwaldem ? Kto wygrał?Z kim walczyli ?

 • Jaaa

  Co wchodzi w skład Wielkiej Brytanii? :)

  Irlandia Północna, Szkocja, Walia, Anglia

 • Happysad

  1. Kogo dotyczyła podwójn elekcja ?
  2. Kim był Batory
  3. Jakie terey zajmowali Krzyżący
  4. Wymień 2 mistrzów zakonu krzyżackiego
  5. Kim byli plebsi ?

 • minaj

  Jakie miasto było pierwszą stolicą Polski?

 • KRODAM

  Jest to pytanie na pomyślenie:
  J ak się nazywał król Polski, który wyszedł za mąż, żyjąc tymsamym w heteroseksualny m związku a pochodził z dynastii Planteganetów?
  (druga część pytania może trochę trudniejsza)

 • KRODAM

  Odp:Królowa Jadwiga była obrana królem,a dydastia Planteganetów to inaczej Andegawenowie.

 • Kuba60

  Kiedy rozpoczęła się II wojna światowa

 • Kuba60

  Kto jest prezydentem francji

 • Kuba60

  Kto był pierwszym po wojennym prezydentem polski

 • Kuba60

  W którym roku dokonano pierwszego rozbioru polski

 • Kuba60

  kto mieszka w pałacu prezydenckim

 • damii4

  Kto był pierwszym królem polski?
  Tylko nie mów,że Mieszko I
  Gdzie zawarto Unie Lubelską?
  woj.lubelskie, od tego nazwa zawartej unii
  Polska jest w NATO i co to jest?
  Kim był św. Wojciech?
  nauczał pogan
  Druga stolica Polski?
  tam jest wawel
  Wymień 1 i ostatniego króla Polski?
  Które państwa dokonały 1 rozbioru Polski?
  Wymie

  • nie Wawel

   tylko teoretycznie Kraków był 2 stolicą. na początku państwa Polan dwór był wędrowny, co oznacza, że tam gdzie był król tam była też stolica

 • nokss

  Z czym Ci się kojarzy wyraz Stańczyk?

 • krzychuu

  jaka była pierwsz stolica Polski

  • krzychuu

   gniezno

 • kajaczek

  W jakim roku była bitwa pod Kłuszynem (lub kto w niej dowodził po stronie polskiej) ?
  W jakim roku była bitwa pod Kłuszynem (lub kto w niej dowodził po stronie polskiej) ?
  Co się stało z Polską po śmierci Bolesława Krzywoustego?
  Który z polskich króli abdykował?
  Jakie postacie historyczne znajdują się w polskim hIle dni trwało powstanie warszawskie?
  Z jakiego kraju Mieszko przyjął chrzest?

 • Patrycja1995

  Mogłabym prosić o pomoc!!!
  Potrzebuje odpowiedzi do pytania z historii : PODAĆ 3DATY ZWIĄZANE Z DYNASTIĄ PIASTÓW,JAGIELLONÓW I WYJAŚNIĆ CO SIĘ WTEDY WYDARZYŁO?

 • darwinos

  czym różni się armia krajowa od armi państwowej ?

 • damian.ter

  gdzie obecnie znajdują się zwłoki Piłsudskiego?

  odp:pochowany na Wawelu
  Mózg poddano badaniu w Instytucie Badań Mózgu w Wilnie
  Serce Piłsudskiego zostało złożone w grobie jego matki na cmentarzu Na Rossie w Wilnie

 • Wendy2001

  Kim był i z czego zasłynął Albrecht Hohenzollern?