REGULAMIN KONKURSU WEDEL

Regulamin Konkursu

„Tajemnica Jana Wedla. Czekoladowy Weekend 2016”

 

 

§ 1.     Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Kremy Wedlowskie. Daj się wciągnąć” (dalej „Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu jest Agencja 24/7 Communication z siedzibą przy ul. Świętojerskiej 5/7, 00-236 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037818, kapitał zakładowy: 50.000,00 złotych, NIP: 118-15-75-985 (dalej: „Organizator”).
 3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego.
 4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Konkurs jest przeprowadzany na blogu i w mediach społecznościowych kanału YouTube MaturaToBzdura.TV
 6. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie przyjmowane są od dnia 27 listopada 2016 r. od godziny dodania wpisu do dnia 29 listopada 2016 roku do godz. 23.59.

 

§ 2.     Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, stale zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Uczestnik/Uczestnicy”), które odpowiedzą na pytanie zadane na blogu i w sondzie ulicznej przeprowadzonej przez twórców kanału YouTube Matura To Bzdura. Uczestnictwo w Konkursie nie może być bezpośrednio związane z działalnością gospodarczą lub zawodową Uczestnika.
 2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, pracownicy LOTTE Wedel Sp. z o.o. oraz członkowie najbliższej rodziny tych pracowników. Pod pojęciem pracowników rozumie się osoby zatrudnione przez Organizatora lub LOTTE Wedel sp. z o.o. bez względu na podstawę prawną (w tym w ramach stosunku pracy lub pozostające w stosunku cywilnoprawnym). Przez „członków najbliższej rodziny” rozumie się wstępnych, zstępnych, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 3. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i całkowicie dobrowolne.

§ 3.     Zadanie Konkursowe

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy kolejno:

Udzielić najlepszej, najdowcipniejszej i najbardziej kreatywnej odpowiedzi na pytanie zadane przez MaturaToBzdura.TV w sondzie na Facebooku MaturaToBzdura.TV (https://www.facebook.com/MaturaToBzdura/?fref=ts) a następnie udostępnić odpowiedzi pod postem na blogu MaturaToBzdura.TV (dalej: „Praca Konkursowa”) w terminie od dnia od dnia 27 listopada 2016 r.  od godziny dodania wpisu dnia 29 listopada 2016 r. do godziny 23:59.

 1. Na podstawie kryteriów, o których mowa w § 3 ust 1, powyżej, spośród Uczestników, którzy zgłosili Pracę Konkursową jury złożone z przedstawicieli Matura To Bzdura wyłoni zwycięzców w liczbie 10 (dalej: „Laureaci”).
 2. Lista Laureatów zostanie ogłoszona przez Matura to Bzdura.TV w poście na Facebooku MaturaToBzdura.TV w dniu 30 listopada 2016 roku.
 3. Uczestnik może zgłosić do Konkursu nieograniczoną ilość Prac Konkursowych, jednakże każdy Uczestnik może zdobyć w Konkursie tylko jedną nagrodę.
 4. W ramach Konkursu niedozwolone jest zamieszczanie przez Uczestników odpowiedzi mogących stanowić naruszenie obowiązujących przepisów prawa lub dobrych obyczajów, a zwłaszcza:
  • obscenicznych lub wulgarnych;
  • nawołujących do nienawiści, w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, przynależność państwową, orientacje seksualną;
  • obrażające uczucia religijne lub bezwyznaniowość;
  • propagujących ideologie narodowego socjalizmu lub komunizmu;
  • kwestionujące powszechnie uznawaną prawdę historyczną;
  • naruszających dobra osobiste lub prawo do wizerunku jakichkolwiek osób;
  • naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa autorskie;
  • promujących, zachęcających lub instruujących w zakresie działań przestępczych;
  • stanowiących antyreklamę Organizatora lub LOTTE Wedel sp. o.o. lub reklamę podmiotu konkurencyjnego w stosunku do Organizatora lub LOTTE Wedel sp. z o.o.
 5. Zamieszczenie odpowiedzi w ramach Konkursu naruszającej postanowienie ust. 5 powyżej, nie uprawnia do udziału w Konkursie i otrzymania nagrody.
 6. Przez wzięcie udziału w Konkursie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu.
 7. Zgłoszenia nieprawidłowe i niepełne mogą zostać wykluczone przez Organizatora również w przypadku stwierdzenia, że naruszył Regulamin poprzez stosowanie spowalniaczy czasu aplikacji lub ingerencję w bazę danych aplikacji.

§ 4.     Nagrody w Konkursie

 1. W Konkursie przewidziano 10 równorzędnych nagród (dalej: „Nagrody”):
 • Nagrodę stanowi wejściówka na Czekoladowy Weekend w Fabryce E.Wedel w Warszawie, w dniu 3 grudnia 2016 roku oraz zwiedzanie Fabryki wraz z MaturaToBzdura.TV.
  1. Organizator informuje, że Nagrody są wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Wejściówki na Czekoladowy Weekend są darmowe.
  2. Warunkiem wydania Nagrody jest wysłanie przez Laureata odpowiedzi w wiadomości prywatnej na Facebooku do MaturaToBzdura.TV w ciągu 48 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu, zawierającej informacje o danych zwycięzcy (imię, nazwisko, telefon kontaktowy). Nie wysłanie wiadomości z danymi adresowymi w terminie skutkuje utratą prawa do Nagrody.
  3. Organizator nie przewiduje zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent pieniężny.
  4. Laureat może zrzec się prawa do Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu żaden ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
  5. Laureat nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią.
  6. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu do Fabryki E.Wedel w Warszawie

§ 5.     Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem można składać w czasie trwania Konkursu oraz w ciągu 14 dni od daty zakończenia konkursu na piśmie listem poleconym, kurierem lub osobiście na adres Organizatora (24/7 Communication Sp. z o.o., ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa) lub pocztą elektroniczną na adres [email protected] z dopiskiem Tajemnica Jana Wedla. Czekoladowy Weekend 2016 – reklamacja” (dopisek nie jest obowiązkowy).
 2. W treści reklamacji należy podać zgłaszane zastrzeżenia oraz treść żądania, a także adres korespondencyjny, pod który ma zostać wysłana odpowiedź.
 3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania i poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana listem poleconym lub pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
 4. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza możliwości dochodzenia przez Uczestników roszczeń na drodze postępowania sądowego, przed właściwym sądem powszechnym.

§ 6.     Prawa autorskie

 1. Uczestnicy oświadczają, iż posiadają pełnię autorskich praw majątkowych do Prac Konkursowych.
 2. Zgłoszenie Pracy Konkursowej, o której mowa powyżej, w § 3 w ust. 1, przez Uczestnika Konkursu oznacza udzielenie Organizatorowi oraz LOTTE Wedel Sp. z o.o. nieograniczonej czasowo i terytorialnie, nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do rozpowszechniania Pracy poprzez jego udostępnienie w galerii konkursowej bądź w poście na fanpage’u marki E.Wedel, znajdującego się pod adresem: facebook.com/czekolada.
 3. Uczestnik Konkursu oświadcza, że Praca Konkursowa jest wolna od wad prawnych, a korzystanie z niej nie naruszy (lub nie zagrozi naruszeniem) praw osób trzecich. W razie gdyby powyższe oświadczenie okazało się nieprawdziwe, w przypadku zgłoszenia roszczeń osób uprawnionych autorsko lub z tytułu praw pokrewnych lub innych osób dochodzących swoich praw z tytułu wykorzystania powyższych Prac przez Organizatora, Uczestnik Konkursu zwalnia lub zwolni Organizatora z odpowiedzialności prawnej i zobowiązuje się do zaspokojenia słusznych roszczeń tych osób.

§ 7.     Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych w Konkursie jest LOTTE Wedel sp. z o.o., adres siedziby: ul. Zamoyskiego 28/30, 03-801 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym prawidłowego wydania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wydania Uczestnikowi Nagrody oraz rozpatrzenia reklamacji. Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na podanie jego imienia i nazwiska w celu poinformowania o wynikach Konkursu.

§ 8.     Postanowienia końcowe

 1. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani prowadzony przez Instagram i Facebooka. Organizator informuje, że Instagram i Facebook nie ponosi odpowiedzialności w związku z udziałem Uczestników w Konkursie, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Uczestników oraz nagrody przyrzeczone przez Organizatora.
 2. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz Matura To Bzdura (na życzenie uczestnika zostanie wysłany drogą elektroniczną – prosimy o kontakt: [email protected]).
 3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.
 4. Wszelkie spory dotyczące Konkursu będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.